Expertise

Vanaf 1980 houd ik mij bezig met het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is met name op het gebied van het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 door invoering van de WWZ ingrijpend gewijzigd. De verwachting is dat de WWZ op korte termijn weer wordt aangepast.
Naast mijn rol als advocaat treed ik vaak op als sparringpartner van directies en HRM-managers. Preventief optreden in arbeidsrelaties is belangrijker dan achteraf te moeten constateren dat het ontslag de enige uitweg is om een probleem op te lossen.
Arbeidsrecht is het rechtsgebied dat door mij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is geregistreerd.
Deze registratie verplicht mij volgens de normen van NOvA elk kalenderjaar tenminste 10 opleidingspunten te behalen.

Vraagstukken die aan mij worden voorgelegd hebben onder meer te maken met:

Dienstverband

In- uit- en doorstroom

Arbeidsovereenkomst

Vorm en inhoud

Beëindiging dienstverband

Dossiervorming, voeren van schikkingsonderhandelingen,
verlenen van ondersteuning bij ontslagprocedures

Arbeidsongeschiktheid

Verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter en andere wetgeving, loondoorbetalingsverplichting, opgelegde sancties UWV

Privacywetgeving

Privacy op en/of rondom de werkplek

Reorganisatie

Begeleiden van het reorganisatieproces, Wet Melding Collectief ontslag, overleg vakbonden en ondernemingsraad, ontslagprocedure

Conflictbemiddeling

Vaak kunnen problemen worden opgelost door te kijken naar de oorzaak

Heeft u een arbeidsrechtelijke kwestie?

Ik geef regelmatig training aan leidinggevenden.
Vaak staat dan de vraag centraal hoe kan en hoe moet worden omgegaan met dossiervorming.
Daarnaast sta ik werknemers bij die arbeidsrechtelijke vragen hebben.

Neem contact op via de contactpagina of bel telefoonnummer 010 – 20 45 624