Nieuws

Corona-crisis en de WW-premiedifferentiatie vaste en tijdelijke contracten

Sinds 1 januari betalen werkgevers als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibel contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. In de brief van 17 maart 2020 van het Ministerie van EZK (Noodpakket banen en economie) is het volgende bepaald: 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren Op grond van de premiedifferentiatieregeling is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30%...
Lees verder

De Corona-crisis en werktijdverkorting

Werktijdverkorting kan worden aangevraagd wanneer sprake is van buitengewone gebeurtenissen, die niet vallen onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld brand of overstroming, maar ook in geval van omstandigheden, waarvan de overheid heeft laten weten dat die eronder vallen, zoals nu het geval is met het coronavirus. Tot 1 januari 2020 bracht werktijdverkorting mee dat de werkgever de WW-uitkering op grond van de werktijdverkorting in mindering kon brengen op het te betalen salaris. Het restant van het salaris diende de werkgever dan nog steeds te betalen. Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de ministeriële regeling “Regeling onwerkbaar weer” dat de loondoorbetalingsplicht in het geheel komt te vervallen in geval van werktijdverkorting....
Lees verder

Voorstel Stichting van de Arbeid: verzekering zelfstandigen voor inkomensverlies na arbeidsongeschiktheid

Op 3 maart 2020 is aan Minister Koolmees het voorstel overhandigd om te komen tot een verzekering voor zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben en die worden geconfronteerd met een inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid. Het nieuwsbericht, de inhoud van het voorstel en een infographic zijn via onderstaande links te raadplegen. Bron: nieuwsbericht 3 maart 2020 https://www.stvda.nl/nl/publicaties/aov-zelfstandigen-nieuwsbericht Bron: voorstel Stichting van de Arbeid https://www.stvda.nl/-/media/stvda/downloads/publicaties/2020/aov-zelfstandigen-voorstel.pdf?la=nl&hash=BA90BC7AD86437F373EBE6573894B53F Bron: infographic https://www.stvda.nl/-/media/stvda/images/publicaties/2020/200302-infographic-StvdA-aov-zelfstandigen.jpg?la=nl&hash=6891F88ACC11A9A1A4C523623F684D4E

Werkgevers pas op: reden voor beëindiging van het dienstverband dient in de loonaangifte te worden vermeld!

De belastingdienst heeft de codes voor de loonaangifte 2020 gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2020 dienen werkgevers de reden voor de beëindiging van het dienstverband te vermelden in de loonaangifte. Deze maatregel heeft tot doel het UWV in de gelegenheid te stellen controle uit te oefenen op de vraag of de ex-werknemer aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een WW-uitkering om zo uitkeringsfraude te voorkomen. Code reden einde arbeidsovereenkomst. 01 Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd 02 Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV 03 Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever 04 Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever 20...
Lees verder

Wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen bij ongewenst gedrag op de werkvloer. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegengaat. Daarbij kan het gaan om pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. TNO heeft een nieuwe Wegwijzer vertrouwenspersoon samengesteld, waarin de wettelijke kaders worden weergegeven, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel van de vertrouwenspersoon en de aan de functie verbonden competenties. Een regeling vertrouwenspersoon is instemmingsplichtig voor de OR. Deze wegwijzer is te raadplegen via onderstaande link: https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/10/wegwijzer-vertrouwenspersoon

Advies Commissie Borstlap

Onder de uitdagende titel “In wat voor land willen wij werken?” komt de Commissie Borstlap met het advies dat er snel en drastisch moet worden ingegrepen in de arbeidsmarkt. Kern: minder flex, schaf payroll-constructies af,  biedt meer mogelijkheden voor deeltijdontslag en maak het ontslag van werknemers gemakkelijker. Als het aan de Commissie Borstlap ligt zijn er nog maar drie soorten werkenden: (1) zelfstandigen (2) werknemers met een vast contract voor (on)bepaalde tijd en (3) uitzendkrachten. Het rapport bevat 47 adviezen om de arbeidsmarkt te hervormen. Enkele van de adviezen zijn: Beperken van flexwerk door het flexwerk fors duurder te maken dan vast werk Vanaf geboorte krijgt iedereen een studiebeurs ter...
Lees verder
1 2 3 35