Nieuws

Intrekken conceptbesluit werken na de AOW

De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW  kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent  onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt teruggebracht. Eerder werd de Kamer geïnformeerd over het voornemen om de overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW per 1 april 2021 te laten vervallen. Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte, zou de kortere termijn van zes weken ook gelden voor: het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid het opzegverbod bij ziekte; de re-integratieplicht bij ontslag...
Lees verder

Probeer de webmodule om te beoordelen of opdrachtnemer ZZP-er is of werknemer!

U heeft een opdracht en wilt deze uitbesteden. Of u hiervoor een zelfstandige mag inhuren, hangt af van de arbeidsrelatie. Om de arbeidsrelatie te beoordelen, is het kabinet een pilot gestart met een online vragenlijst. Als u alle vragen in de webmodule heeft beantwoord, krijgt u een van de volgende uitkomsten: Indicatie dat de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Indicatie dat er sprake is van een dienstbetrekking. Er kan geen oordeel gegeven worden op basis van verstrekte antwoorden. Staat u voor de vraag om een opdracht uit te besteden dan verdient het aanbeveling de webmodule eens te raadplegen door de vragen die worden gesteld in te vullen. Bron: Webmodule...
Lees verder

Handreiking voor uitvoering Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Het Ministerie van SoZaWe en de Stichting van de Arbeid hebben een handreiking voor de uitvoering van een RVU opgesteld Deze handreiking geeft handvatten om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren. De handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemers die gebruik willen maken van de tijdelijke mogelijkheid om RVU’s af te spreken zonder RVU-heffing. Bron: Handreiking uitvoering RVU | Publicatie | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing.

Als onderdeel van het pensioenakkoord wordt voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de zogenaamde tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. De RVU-drempelvrijstelling treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. Dat betekent dat de RVU-heffing van 52% voor u als werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven. De tijdelijke versoepeling is bedoeld om u als werkgever de mogelijkheid te geven om oudere werknemers die bijvoorbeeld niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, tegemoet te komen. Voor gebruikmaking van de drempelvrijstelling moet aan...
Lees verder

Wanneer eindigt het dienstverband als wordt opgezegd per 1 maart ……….?

Wat is er gebeurd? De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd “per 1 maart 2018”. Het hof heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst daarmee eindigde op 1 maart 2018, zodat het op 30 mei 2018 door de rechtbank ontvangen verzoekschrift tot betaling van een transitievergoeding tijdig is ingediend. De Hoge Raad oordeelt anders en overweegt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd aan het einde van de laatste werkdag op 28 februari, zodat het verzoekschrift op 28 mei ingediend had moeten zijn. Eerst de kantonrechter en toen het Hof De kantonrechter heeft de werkneemster niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek om de transitievergoeding, omdat het verzoekschrift op 30 mei 2018 is ingediend, terwijl de...
Lees verder

Kamerbrief over arbeidsrelatie op basis van arbeidsovereenkomst

Minister Koolmees reageert op het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1746), waarin wordt bepaald dat de bedoeling van partijen niet van belang is als moet worden beoordeeld of een arbeidsrelatie op basis van een arbeidsovereenkomst bestaat (de kwalificatie van de arbeidsrelatie). Partijbedoeling is niet beslissend De Hoge Raad heeft in het arrest bepaald dat de bedoeling van partijen niet van belang is bij de beoordeling of een arbeidsrelatie op basis van een arbeidsovereenkomst bestaat (de kwalificatie van de arbeidsrelatie). Beslissend is of ’de tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst zoals die in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Als die rechten...
Lees verder
1 2 3 43