Nieuws

Werkgever pas op: schakel bij ziekte de bedrijfsarts in!

Waar gaat het in deze zaak om? Een ontslag op staande voet omdat werknemer ongeoorloofd afwezig zou zijn en hij zich niet volgens de regels heeft ziekgemeld. Werkgever wist dat er een medische reden was voor het niet verschijnen, maar heeft verzuimd de bedrijfsarts in te schakelen. Ontslag op staande voet wordt vernietigd. Wat is er gebeurd? Werknemer is sinds 1 oktober 2020 in dienst van werkgever op basis van een ‘arbeidsovereenkomst Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)’ voor bepaalde tijd, tegen een salaris van € 1.584,60 bruto per maand. Werkgever stuurt op 17 september 2021 twee Whatsapp-berichten naar werknemer en zijn moeder, met het verzoek aan werknemer om na het bezoek...
Lees verder

Advies van A-G De Bock aan de Hoge Raad: Deliveroo-bezorgers zijn werknemers!

Houdt de uitspraak van het Hof Amsterdam dat Deliveroo-bezorgers werknemer zijn stand? Volgens Advocaat-Generaal De Bock is dat het geval. Bij de beantwoording van de vraag of de maaltijdbezorgers een arbeidsovereenkomst hebben met Deliveroo, draait het vooral om de invulling van het gezagscriterium. In lijn met haar conclusie voor het Participatieplaats-arrest bepleit A-G De Bock dat het bij het gezagscriterium niet zozeer gaat om de instructiebevoegdheid van de werkverschaffer ten opzichte van de werker. Veel belangrijker is of het werk organisatorisch is ingebed in de onderneming van de werkverschaffer. Als de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering, zal daar snel sprake van zijn. Deze benadering sluit aan bij het wettelijke...
Lees verder

Werkgevers: opgelet er verandert het nodige met betrekking tot de inhoud van de arbeidsovereenkomst!

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt per 1 augustus 2022 ingevoerd en heeft directe werking. De richtlijn beschrijft de minimumrechten van iedere werknemer in de Europese Unie met betrekking tot de informatie die aan een werknemer moet worden verstrekt en het moment waarop die informatie moet zijn verstrekt. Daarnaast bevat de richtlijn minimumvereisten voor arbeidsvoorwaarden, die onder meer zien op de proeftijd, de mogelijkheid om meerdere banen te hebben, de voorspelbaarheid van het werk, de overgang naar andere vormen van werk en de bekostiging van verplichte opleidingen. De richtlijn bevat ook enkele maatregelen ter bescherming van de werknemer. In onderstaande brochure treft u een kort overzicht aan...
Lees verder

Startersregeling UWV

Op 1 januari 2013 is een vereenvoudigde startersregeling ingevoerd. Het doel is ondernemerschap te bevorderen en het beroep op een WW-uitkering te verminderen. Mensen die gebruikmaken van de startersregeling ontvangen gedurende 26 weken 29% minder WW-uitkering. Daarbij maakt het niet uit hoeveel uren de zelfstandige gewerkt heeft en hoe hoog de inkomsten zijn. Het is dus mogelijk dat de inkomsten als zelfstandige hoger zijn dan de korting op de WW-uitkering. In dat geval houdt de zelfstandige meer over. Tijdens de periode waarin de WW’ers deelnemen aan de startersregeling blijven ze WW’er. Ze mogen tijdens de startperiode geen opdrachten van hun ex-werkgever aannemen. Tijdens de startperiode geldt geen sollicitatieplicht. Elke WW’er...
Lees verder

Overtreding van het concurrentiebeding

Werknemer overtreedt het concurrentiebeding als hij bij de nieuwe werkgever in dienst treedt. Werknemer wordt niet onbillijk benadeeld door het concurrentiebeding, gelet op de belangen die werkgever bij handhaving van het beding heeft. Wat is er aan de hand? Werknemer is sinds 1 september 2017 in dienst van EST-Floattech B.V. (hierna: EST-Floattech) tegen een bruto salaris van € 5.900,– per maand exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. De arbeidsovereenkomst bevat een post-contractueel beding. EST-Floattech is een energietechnologiebedrijf dat energieopslag-oplossingen ontwikkelt en levert voor maritieme toepassingen. EST-Floattech heeft met name projecten in de Benelux, Duitsland en Scandinavië. Tijdens de jaarlijkse evaluatie tussen EST-Floattech en werknemer van 20 januari 2022, heeft werknemer meegedeeld...
Lees verder

Aanvraag TWV bij UWV vanaf 1 juli 2022 via werkgeversportaal

Wilt u bij UWV een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen? Vanaf 1 juli doet u dit niet langer per post, maar online via het werkgeversportaal. Voordelen van online aanvragen Met het online aanvraagformulier voor een TWV kunt u eenvoudig een aanvraag doen. U ziet alleen de vragen die voor u belangrijk zijn. En als u bijlagen moet toevoegen, kunt u die gewoon uploaden. Hoe regelt u dat u online een TWV kunt aanvragen? Om in te loggen op het werkgeversportaal heeft u eHerkenning en de juiste machtiging nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Dan kunt u dit aanvragen bij een door de overheid erkende leverancier. Let op: Hiervoor heeft u een Nederlands KVK-nummer nodig....
Lees verder
1 2 3 52