Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Op 16 oktober jl. heeft Minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt bevestigd dat het vanaf 1 januari 2021 mogelijk wordt om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. De regeling treedt dus definitief in werking per 1 januari 2021. Een op of na die datum betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd als de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever en aan de voorwaarden is voldaan. Daartoe worden zo spoedig mogelijk het inwerkingtredingsbesluit van de relevante onderdelen van artikel 7: 673e BW, en de algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling ter...
Lees verder

SER-advies: hoe werkt de platformeconomie?

Platformeconomie: meer kansen, maar ook meer risico Commerciële platforms die vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen, zoals Werkspot, Helpling of Clickworker, bieden kansen. Ze vormen een snelle manier om aan werk te komen, ook als dat door opleiding of achtergrond moeilijk is. Meer mensen kunnen dus aan het werk. Ondernemers kunnen meer omzet maken door bijvoorbeeld een bezorgdienst op te zetten en consumenten krijgen meer keuze en gemak. Risico Maar er zijn ook risico’s. Vooral voor wie weinig opleiding heeft, eenvoudig werk doet zoals oppassen of schoonmaken en geen ander inkomen heeft. Zulke platformwerkers zijn afhankelijk van het platform of ze wel werk krijgen, ze werken soms voor...
Lees verder

Beoordeling re-integratieverplichtingen ten tijde van Corona

Loonsanctie UWV Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, legt het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op (art 25 lid 9 WIA). Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt. De gevolgen van Corona Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) over die grens dreigen te gaan. Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Daarvoor zal de werkgever zal...
Lees verder

Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers

Advies bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die op 1 oktober jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden, biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers zijn verplicht het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast geldt een re-integratieplicht om werknemers...
Lees verder

Definitieve subsidieberekening eerste periode NOW!

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) kunnen vanaf 7 oktober 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag. Wordt geen aanvraag ingediend dan moet het volledig verkregen voorschot worden terugbetaald. Boven een voorschotbedrag van € 20.000,– of een definitief subsidiebedrag van € 25.000,– geldt dat een verklaring van een ‘deskundige derde’, zoals een boekhouder of een administratiekantoor, nodig is. Boven een voorschotbedrag van € 100.000,– of een definitief subsidiebedrag van € 125.000,– is een accountantsverklaring verplicht. Werkgevers die geen accountantsverklaring nodig hebben, hebben 24 weken de...
Lees verder

Fiscus beantwoord vragen over loonheffing in verband met de coronacrisis

Door de coronacrisis kan er veel veranderd zijn voor u en uw werknemers. Waarschijnlijk werken uw werknemers nu vaker thuis dan op kantoor. Wat betekent dat voor hun reisvergoedingen of OV-abonnementen? Misschien betaalt of vergoedt u hulpmiddelen waarmee uw medewerkers thuis kunnen werken. Hoe verwerkt u dat in uw aangifte loonheffingen? De fiscus beantwoordt 15 vragen die betrekking hebben op: Vaste reiskostenvergoedingen OV-abonnementen Voorzieningen voor thuiswerken Arbo-vrijstelling Privégebruik auto Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/content/vragen-en-antwoorden-over-loonheffingen-en-de-coronacrisis
1 2 3 42