Nieuws

De bedrijfsarts en conflicten in de werksituatie!

Richtlijn NVAB De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft onlangs een richtlijn ‘conflicten in de werksituatie’ (2019) ontwikkeld met als doelstelling het ondersteunen van de bedrijfsarts bij het voorkomen van conflicten in de werksituatie en als er sprake is van een conflict om te komen tot een constructieve oplossing. In deze richtlijn wordt aan de bedrijfsarts op het gebied van conflicten in de werksituatie een preventieve en een (pro-)actieve rol toebedeeld. De aanbevelingen die in deze richtlijn zijn neergelegd gaan verder dan de multidisciplinaire aanpak uit ‘STECR werkwijzer bij arbeidsconflicten’ (2014), waarin vooral aanknopingspunten zijn neergelegd voor het handelen in geval van een ziekmelding van een werknemer, waarbij...
Lees verder

Zelfstandigen zonder personeel gaan vanaf 2021 minimaal € 16,– per uur verdienen!

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en hiernaar ook handelen in de praktijk, is de kans op naheffingen uitgesloten. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op 24 juni 2019 in een brief aan de Tweede Kamer. ...
Lees verder

Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Het wetsvoorstel dat op 19 juni jl. ter consultatie is gepubliceerd beoogt een aantal knelpunten voor werkgevers weg te nemen in het geval van loondoorbetaling bij ziekte. Financiële tegemoetkoming loonbetalingskosten werkgevers door alle werkgevers een premievermindering te geven, die kan worden toegepast op de door werkgevers af te dragen Aof-premie. Er wordt voorgesteld om bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets) aan het eind van de verplichte loondoorbetalingsperiode het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 januari 2021 leidend te maken. Het medisch oordeel van de verzekeringsarts van het UWV maakt daarvoor plaats, wat betekent dat de verzekeringsarts het advies van de bedrijfsarts niet meer...
Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans en het fenomeen payrolling

De uitzendovereenkomst en payrolling Payrolling is onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) een vorm van dienstverlening die valt onder de werkingssfeer van artikel 7:690 BW. In dit artikel wordt de uitzendovereenkomst gedefinieerd: “De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.” Dit betekent dat tot op heden voor het uitzenden en het payrollen voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van werknemers in principe dezelfde...
Lees verder

Internetconsultatie: Wet(sontwerp) overgang ondernemingen in faillissement

Dit wetsontwerp  beoogd de invoering van een nieuwe regeling met betrekking tot de positie van  werknemers in faillissement. Kern wetsvoorstel Werknemers van een failliete onderneming moeten in het geval van een doorstart in principe onder dezelfde voorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. Adviesrecht ondernemingsraad De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over een voorgenomen doorstart. De curator dient een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad voor te leggen. Daartoe dient de Wet op de ondernemingsraden op onderdelen (artikelen 25, 26 en 31) te worden aangepast. Selectiecriteria bij ontslag Indien ten gevolge van economische, technische of organisatorische (ETO-)redenen arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, dan dient er in principe te worden geselecteerd op grond van het “inspiegelingsprincipe”...
Lees verder

Principeakkoord “Naar een nieuw pensioenstelsel”

Vandaag –  5 juni 2019 – heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER het principeakkoord gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel. De kernpunten uit dit akkoord: Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen. Het pensioen wordt sneller aangepast aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden. De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen. Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.  De AOW-leeftijd gaat minder...
Lees verder
1 2 3 31