Nieuws

Werkgevers pas op: reden voor beëindiging van het dienstverband dient in de loonaangifte te worden vermeld!

De belastingdienst heeft de codes voor de loonaangifte 2020 gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2020 dienen werkgevers de reden voor de beëindiging van het dienstverband te vermelden in de loonaangifte. Deze maatregel heeft tot doel het UWV in de gelegenheid te stellen controle uit te oefenen op de vraag of de ex-werknemer aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een WW-uitkering om zo uitkeringsfraude te voorkomen. Code reden einde arbeidsovereenkomst. 01 Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd 02 Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV 03 Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever 04 Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever 20...
Lees verder

Wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol vervullen bij ongewenst gedrag op de werkvloer. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegengaat. Daarbij kan het gaan om pesten, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. TNO heeft een nieuwe Wegwijzer vertrouwenspersoon samengesteld, waarin de wettelijke kaders worden weergegeven, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel van de vertrouwenspersoon en de aan de functie verbonden competenties. Een regeling vertrouwenspersoon is instemmingsplichtig voor de OR. Deze wegwijzer is te raadplegen via onderstaande link: https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/10/wegwijzer-vertrouwenspersoon

Advies Commissie Borstlap

Onder de uitdagende titel “In wat voor land willen wij werken?” komt de Commissie Borstlap met het advies dat er snel en drastisch moet worden ingegrepen in de arbeidsmarkt. Kern: minder flex, schaf payroll-constructies af,  biedt meer mogelijkheden voor deeltijdontslag en maak het ontslag van werknemers gemakkelijker. Als het aan de Commissie Borstlap ligt zijn er nog maar drie soorten werkenden: (1) zelfstandigen (2) werknemers met een vast contract voor (on)bepaalde tijd en (3) uitzendkrachten. Het rapport bevat 47 adviezen om de arbeidsmarkt te hervormen. Enkele van de adviezen zijn: Beperken van flexwerk door het flexwerk fors duurder te maken dan vast werk Vanaf geboorte krijgt iedereen een studiebeurs ter...
Lees verder

SER: Handreiking taal en veiligheidsrisico’s

Deze handreiking die in december 2019 is gepubliceerd is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een Arbo catalogus willen maken of uitbreiden. Er worden handvatten geboden om dit veiligheidsrisico helder te krijgen zodat op maat gemaakte maatregelen getroffen kunnen worden in de verschillende Arbo catalogi. Werkgevers en werknemers kunnen hier dan in de eigen bedrijfssituatie mee aan de slag.    Bij het lezen van deze handreiking en bij het vaststellen van de maatregelen geldt het uitgangspunt dat op branche- of sectorniveau een beslissing moet worden genomen of (a) in de eigen catalogus aandacht geschonken moet worden aan dit thema en (b) men daarbij gebruik wil...
Lees verder

Brochure Ministerie SZW “Handreiking contracting, uitzenden of payrolling”

In een brochure heeft het Ministerie SZW op een rijtje gezet wat de verschillen zijn tussen contracting en het ter beschikking stellen van arbeid in de vorm van uitzending en payrolling. Naast wat onder contracting, uitzending en payrolling moet worden verstaan wordt in een overzicht aangegeven wat de verschillen zijn met betrekking tot o.a. het uitoefenen van het toezicht, of er voor eigen rekening en risico wordt gewerkt en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Bron: Ministerie SZW https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2019/12/23/handreiking-contracting-uitzending-of-payrolling

Maximale transitievergoeding 2020

De maximale transitievergoeding  voor 2020 bedraagt € 83.000,– bruto (2019: € 81.000,–).   Bron: Ministerie SZW ‘Uitkeringsbedragen 2020’ https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2019/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020
1 2 3 35