Nieuws

Werkgever pas op met het (automatisch) vervallen verklaren van de vakantiedagen!

Wat is de wettelijke regeling? Uit hoofde van art. 7:634 lid 1 BW verwerft een werknemer over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit minimum levert de wettelijke vakantiedagen op. Art. 7:640a BW bepaalt dat de aanspraak op dit minimum vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Vervolgens bepaalt art. 7:642 BW dat onverminderd art. 7:640a BW een rechtsvordering tot toekenning van vakantie verjaart...
Lees verder

Verlenen werkvergunningen buitenlandse werknemers wijzigt

Vanaf 1 januari 2022 wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen. Vanaf dan kan een werkvergunning voor een langere periode worden verleend. En werkgevers moeten het loon maandelijks via een bankrekening aan buitenlandse werknemers uitbetalen. Maximale duur werkvergunning buitenlandse werknemer verlengd Door de wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kan vanaf 1 januari 2022 een werkvergunning voor maximaal 3 jaar worden verleend. Dit was maximaal 1 jaar. Een werkvergunning met een volledige arbeidsmarkttoets kan voor maximaal 2 jaar worden verleend, in plaats van 1 jaar. Een arbeidsmarkttoets betekent dat een werkgever eerst in Nederland en de EER-landen naar geschikte werknemers moet zoeken en dat gekeken moet worden naar aanwezig aanbod in...
Lees verder

Reglement Behandeling bezwaarschriften UWV 2022

In dit reglement geeft het UWV aan hoe invulling wordt gegeven aan de bezwaarschriftprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit reglement vervangt het reglement 2018. De belangrijkste aanpassing houdt verband met de wijziging van de medische beschikkingsregeling (artikel 5). Daarnaast is verwerkt dat behalve de werkgever ook de garantsteller belanghebbende kan zijn bij een WIA-besluit (artikel 1). Bron: Staatscourant 2021, 49656 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

En weer een slapend dienstverband……..

Slapend dienstverband: schadevergoeding van € 48.465,36 bruto toegewezen. Het slapend houden van het dienstverband is in strijd met de norm van goed werkgeverschap als daarbij geen redelijk belang bestaat voor werkgever. Werkneemster had al voor 2018 haar wens tot beëindiging onder toekenning van de transitievergoeding kenbaar gemaakt en daarbij gewezen op het wetsvoorstel compensatieregeling. Feiten Werkneemster, geboren in 1953,  is sinds 1 april 2002 in dienst van werkgeefster in de functie van directiesecretaresse tegen een salaris van €3.244, — bruto exclusief vakantietoeslag. In de arbeidsovereenkomst is een pensioenontslagbeding opgenomen, waarbij is bepaald dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De loondoorbetaling is per 14 december 2016...
Lees verder

2022: hoge en lage WW-premie vaste en flexibele contracten

Sinds 1 januari 2020 geldt voor schriftelijk vastgelegde vaste contracten met een vaste arbeidsduur   een lage WW-premie en voor flexibele contracten een premie die vijf procentpunten hoger ligt. Daardoor zijn flexibele contracten dus duurder dan vaste contracten. Er gelden uitzonderingen. Zo betaalt de werkgever onder voorwaarden geen hoge WW-premie voor jongeren met maximaal 52 uur per maand en BBL-leerlingen. Daling van de WW-premie in 2021 Per 1 januari 2021 bedroeg de lage WW-premie 2,70% en de hoge WW-premie 7,70%. Maar per 1 augustus 2021 (of per 16 augustus voor werkgevers die eens per vier weken de aangifte loonheffingen doen) werden de percentages voor de rest van het jaar verlaagd. Het demissionaire kabinet kwam hiermee werkgevers...
Lees verder

Werknemer weigert stelselmatig een mondkapje te dragen en handelt daardoor ernstig verwijtbaar.

Wat is er aan de hand? Werknemer is sinds 24 november 2015 in dienst bij een schoonmaakbedrijf in de functie van Medewerker Transportmiddel I. De werkgever houdt zich bezig met de reiniging van vliegtuigen op luchthaven Schiphol. Vanwege de uitbraak van het coronavirus hanteren zowel Schiphol als de klanten van de werkgever een strikte mondkapjesplicht in (nagenoeg) alle ruimten op de luchthaven en aan boord van vliegtuigen. Op 17 september 2020 heeft de werkgever haar werknemers geïnstrueerd dat tijdens de werkzaamheden altijd een mondkapje gedragen moet worden. De werknemer heeft op verschillende momenten geweigerd om tijdens de werkzaamheden een mondkapje te dragen. De werkgever heeft diverse malen gesproken met de...
Lees verder
1 2 3 48