Nieuws

Hoe gaat het nu verder? Noodzaak om te reorganiseren?

De economische crisis gaat nog wel een tijdje duren. Per 1 oktober 2020 kan gebruik worden gemaakt van de NOW 3.0. Wat onder de NOW 1.0 en 2.0 niet mogelijk was, het doorvoeren van een reorganisatie zonder dat dit via een ontslagboete gevolgen had voor de aangevraagde loonkostensubsidie. Onder NOW 3.0 kunnen ondernemingen vanaf 1 oktober 2020 hun organisaties aanpassen indien dit in het kader van het voortbestaan noodzakelijk is. Hieronder volgt op hoofdlijnen een stappenplan voor een reorganisatie bij een onderneming met een ondernemingsraad. In de praktijk worden niet altijd alle stappen afzonderlijk van elkaar doorlopen. Afhankelijk van de grootte en aard van uw organisatie, kunnen verschillende stappen worden...
Lees verder

Beëindiging slapend dienstverband en cao verplichting tot loondoorbetaling 3e ziektejaar

Waar gaat het om? In de kern gaat het om de vraag of werkgeefster schadeplichtig is nu zij, ondanks verzoeken en  sommaties van werknemer, niet heeft meegewerkt aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid, onder betaling van een transitievergoeding aan werknemer voordat de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemer op 9 juli 2019 van rechtswege eindigde. Wat vindt werknemer? Werknemer stelt dat werkgeefster onder verwijzing naar de Xella-uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2019:1734) in strijd met het goed werkgeverschap heeft gehandeld, door niet aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst mee te werken. Daardoor heeft werkgeefster schade berokkend omdat werknemer door de weigerachtige houding van...
Lees verder

Controle eindafrekening NOW

Er is grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants NBA samen uitgewerkt en dat heeft de minister vastgelegd in een protocol. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen zo een uitgebreide controle terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit. Minister Koolmees en de NBA willen daarom met het accountantsonderzoek een redelijk midden houden tussen de administratieve lastendruk en het risico op oneigenlijk gebruik en fraude. De NOW is immers alleen bedoeld voor bedrijven die...
Lees verder

Nieuwe versie (september 2020) uitvoeringsregels UWV ontslag om bedrijfseconomische redenen

De UWV Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: Uitvoeringsregels) bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe UWV deze regels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen. Door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 is de aanstelling van (de meeste) ambtenaren omgezet in een arbeidsovereenkomst en is het privaatrechtelijke arbeids- en ontslagrecht daarop van toepassing. In dat verband is aan de Ontslagregeling een definitie van overheidswerkgever toegevoegd en een artikel over de beoordeling van de bedrijfseconomische reden als deze het gevolg is van...
Lees verder

Beroep op kosteloos ontwikkeladvies bij loopbaanadviseur niet meer mogelijk!

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Dat heeft te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die de subsidieregeling uitvoert. Dat betekent dat er vanaf...
Lees verder

Salarisverlaging ten gevolge van Corona-crisis

Wat speelt er? Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst door werknemer ten gevolge verstoring arbeidsrelatie na beslissing van werkgever tot een salarisverlaging 25% vanwege coronacrisis zonder instemming werknemer. Ernstig verwijtbaar handelen werkgever door onder meer het geven van een officiële waarschuwing. Allereerst de vraag is er een verstoorde arbeidsverhouding? De kantonrechter komt tot het oordeel: vooropgesteld wordt dat op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Van dergelijke omstandigheden is sprake. Zowel op basis van de stukken als de houding van partijen ter zitting wordt vastgesteld dat de arbeidsrelatie inmiddels ernstig...
Lees verder