Nieuws

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW. Er is een vraag toegevoegd over overwerk in verband met Covid-19. De bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door Covid-19 veel extra overwerk...
Lees verder

Werkwijzer Poortwachter addendum versie 2: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 010420

Aanleiding De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Inleiding Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, legt UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op (art 25 lid 9 WIA). Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt. Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) over die...
Lees verder

Corona-crisis en de WW-premiedifferentiatie vaste en tijdelijke contracten

Sinds 1 januari betalen werkgevers als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibel contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. In de brief van 17 maart 2020 van het Ministerie van EZK (Noodpakket banen en economie) is het volgende bepaald: 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren Op grond van de premiedifferentiatieregeling is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30%...
Lees verder

De Corona-crisis en werktijdverkorting

Werktijdverkorting kan worden aangevraagd wanneer sprake is van buitengewone gebeurtenissen, die niet vallen onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld brand of overstroming, maar ook in geval van omstandigheden, waarvan de overheid heeft laten weten dat die eronder vallen, zoals nu het geval is met het coronavirus. Tot 1 januari 2020 bracht werktijdverkorting mee dat de werkgever de WW-uitkering op grond van de werktijdverkorting in mindering kon brengen op het te betalen salaris. Het restant van het salaris diende de werkgever dan nog steeds te betalen. Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de ministeriële regeling “Regeling onwerkbaar weer” dat de loondoorbetalingsplicht in het geheel komt te vervallen in geval van werktijdverkorting....
Lees verder

Voorstel Stichting van de Arbeid: verzekering zelfstandigen voor inkomensverlies na arbeidsongeschiktheid

Op 3 maart 2020 is aan Minister Koolmees het voorstel overhandigd om te komen tot een verzekering voor zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben en die worden geconfronteerd met een inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid. Het nieuwsbericht, de inhoud van het voorstel en een infographic zijn via onderstaande links te raadplegen. Bron: nieuwsbericht 3 maart 2020 https://www.stvda.nl/nl/publicaties/aov-zelfstandigen-nieuwsbericht Bron: voorstel Stichting van de Arbeid https://www.stvda.nl/-/media/stvda/downloads/publicaties/2020/aov-zelfstandigen-voorstel.pdf?la=nl&hash=BA90BC7AD86437F373EBE6573894B53F Bron: infographic https://www.stvda.nl/-/media/stvda/images/publicaties/2020/200302-infographic-StvdA-aov-zelfstandigen.jpg?la=nl&hash=6891F88ACC11A9A1A4C523623F684D4E

Werkgevers pas op: reden voor beëindiging van het dienstverband dient in de loonaangifte te worden vermeld!

De belastingdienst heeft de codes voor de loonaangifte 2020 gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2020 dienen werkgevers de reden voor de beëindiging van het dienstverband te vermelden in de loonaangifte. Deze maatregel heeft tot doel het UWV in de gelegenheid te stellen controle uit te oefenen op de vraag of de ex-werknemer aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een WW-uitkering om zo uitkeringsfraude te voorkomen. Code reden einde arbeidsovereenkomst. 01 Opzegging door de werkgever binnen de proeftijd 02 Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV 03 Ontbinding door rechter op verzoek van de werkgever 04 Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever 20...
Lees verder