Nieuws

Is een stageovereenkomst nu wel of geen arbeidsovereenkomst?

In twee uitspraken van de rechtbank Den Haag zijn verschillende oordelen geveld in zaken waarin een stagiair vorderde werkzaam te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Wat is er in deze twee zaken aan de hand? Stagiair opleiding tandartsassistente In deze zaak  is werkneemster  in augustus 2018 bij MBO Rijnland gestart met de driejarige opleiding tot tandartsassistente in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). In het kader van haar opleiding heeft werkneemster gesolliciteerd bij Tandartspraktijk Merenwijk B.V. Tandartspraktijk Merenwijk is een erkend leerbedrijf. Tussen MBO Rijnland, werkneemster en Tandartspraktijk Merenwijk is in oktober 2018 een praktijkovereenkomst gesloten, met een geplande einddatum van 31 juli 2021. Daarnaast is stageovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen...
Lees verder

Over de tijd die een werknemer buiten zijn dienstrooster besteedt aan een door werkgever verplichte opleiding is werkgever geen overwerktoeslag verschuldigd.

Wat is er aan de hand? Werkgeefster exploiteert een bedrijf dat zich bezig houdt met de vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels. Zij heeft locaties in Arnhem, Delfzijl en Emmen. FNV wil dat de werknemers die een door  werkgeefster verplichte opleiding volgen buiten hun reguliere dienstrooster, op grond van de toepasselijke cao een extra vergoeding krijgen in de vorm van een overwerktoeslag. De cao bevat naast definitiebepalingen een artikel met betrekking tot overwerk. Ook bevat de cao een hoofdstuk over het behoud en ontwikkeling van de inzetbaarheid van medewerkers, waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot opleidingstijd. Werkgeefster hanteert daarnaast een regeling opleidingsfaciliteiten, waarin is bepaald dat opleidingstijd wordt...
Lees verder

Hybride werken vraagt om goede balans tussen zeggenschap en maatwerk.

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten. Daarnaast dienen werkgevers over voldoende mogelijkheden tot maatwerk te beschikken bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. Van belang is bovendien om het overleg tussen werkgever en werknemer hierover te stimuleren om gezamenlijk tot afspraken te komen. Zo kan iedereen de kansen benutten die hybride werken biedt. Hybride werken heeft de toekomst Hybride werken is niet nieuw. Het bestond al voor de coronacrisis maar door die crisis zijn veel mensen meer thuis...
Lees verder

Geregelde ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die al ruim twee jaar ziek is.

Kern Geregelde ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die al ruim twee jaar ziek is en waarbij het UWV aan werkgeefster een loonsanctie heeft opgelegd, waardoor er in beginsel sprake is van een opzegverbod tijdens ziekte. Ontslaggrond: verstoorde arbeidsverhouding. Wat is er aan de hand? Werkgeefster verzoekt de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden met ingang van 1 juli 2022, op grond artikel 7:671b lid 1 sub a jo. 669 lid 3 sub g BW. Aan het verzoek heeft werkgeefster ten grondslag gelegd dat sprake is van een zodanige verstoring van de arbeidsverhouding tussen partijen, dat van werkgeefster in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten duren,...
Lees verder

Equity partner Deloitte niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst

Het Hof Den Haag oordeelt in de Deloitte-zaak dat een Equity Partner die zich via zijn persoonlijke vennootschap aansluit in een coöperatiestructuur, geen werknemer is. Door het met wederzijds goedvinden beëindigen van een arbeidsovereenkomst om vervolgens via een management-bv toe te treden tot een maatschap, met verkregen stemrechten en deelname aan de AvA, met aanspraak op winstuitkering, onderscheidt de positie van partner zich wezenlijk van die van director-werknemer. Van loon in de zin van artikel 7:610 BW is geen sprake. Evenmin van gezag. Dat inhoudelijk de werkzaamheden grotendeels hetzelfde zijn, doet hieraan niet af. Bij dit alles speelt dat werker een professionele partij, fiscalist, is die wist welke rechten en...
Lees verder

Kamerbrief Minister SoZaWe: “Pak de kansen van hybride werken”.

Meer dan twee jaar lang gold het advies thuis te werken om zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Gelukkig kunnen we de thuiswerkadviezen om het coronavirus te bestrijden achter ons laten en zijn we op een kantelpunt beland: van het dringend advies tot thuiswerken om besmettingen tegen te gaan, naar de keuze of je naar kantoor gaat of thuis werkt. De komende periode biedt de ruimte om over te gaan op hybride werken. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers en werknemers op om daar goede afspraken over te maken en werkt aan een Agenda voor de toekomst. Dat schrijft zij vandaag in een...
Lees verder