Nieuws

Aanvraag definitieve uitkering NOW

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van één of meerdere NOW aanvraagperiodes, moeten zelf de definitieve berekening aanvragen. Werkgevers kunnen hun definitieve berekening aanvragen sinds 7 oktober 2020 en de aanvraag moet ingediend zijn voor 31 oktober 2021. De definitieve berekening is nodig om te bepalen op welke definitieve tegemoetkoming werkgever recht heeft. Daarvoor wordt gekeken naar de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies. Voor de noodsteun die werkgevers hebben ontvangen in de eerste steunperiode, kunnen werkgevers nog tot en met 31 oktober 2021 een definitieve berekening aanvragen. Werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen. Geen definitieve berekening betekent...
Lees verder

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter (juni 2021)

Het UWV heeft een nieuwe versie van ‘De Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie Door de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) vanaf 1 januari 2020, is de Werkwijzer Poortwachter aangepast. Zo zijn de re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever gewijzigd. Daarom zijn (in hoofdstuk 6) ook deze teksten veranderd. Omdat nieuwe specifieke regelingen zijn ontstaan zijn in paragraaf 5.12 het algemene onderwerp ‘verlof’ verder uitgewerkt. Eerdere tekstwijzigingen zijn gemarkeerd met een blauwe streep in de linker kantlijn. Addendum Covid-19 De overheidsmaatregelen voor Covid-19 grijpen in op de re-integratieverplichtingen van werkgevers. Daarom werd op 18 mei 2020 een addendum (aanvulling) op de Werkwijzer Poortwachter uitgegeven. Daarin...
Lees verder

Het bureau Panteia heeft een onderzoek gedaan naar de werking van het concurrentiebeding in de arbeidsmarkt.

Aanleiding voor het onderzoek Mede naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 2 september 2019 hebben D66, PvdA en SP in september 2019 Kamervragen gesteld over de werking van en het oneigenlijk gebruik van concurrentiebeding door werkgevers. Dit artikel had betrekking op signalen dat werkgevers het beding steeds vaker gebruiken om op een krappe arbeidsmarkt werknemers bij zich te houden in plaats van, waarvoor het eigenlijk is bedoeld, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Vervolgens hebben D66 en PvdA tijdens het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in november 2019 een motie ingediend over het beperken van het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke en...
Lees verder

Ontslag op staande voet: omschrijving in de ontslagbrief is belangrijk!

Waar gaat het om? Werkneemster is op 3 februari 2021 door Werkgever op staande voet ontslagen. Volgens werkgever heeft werkneemster zich schuldig gemaakt aan het delen van gevoelige bedrijfsinformatie door een foto te maken van een document dat zich in de kamer van de directie bevond en die foto via WhatsApp te sturen naar haar zus. Werkneemster heeft erkend dat zij een foto heeft gemaakt en naar haar zus heeft gestuurd, maar betwist dat het daarbij ging om bedrijfsgevoelige informatie. Volgens werkneemster is er geen sprake van een dringende reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Zij heeft daarom een verzoekschrift ingediend. Wat zijn de feiten? Werkneemster heeft...
Lees verder

Aanvragen verblijfsvergunning voor essentieel startup personeel

​U wilt een essentieel personeelslid uit het buitenland aannemen voor uw startup. Om in Nederland te wonen en werken heeft uw werknemer een verblijfsvergunning nodig. Op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de verblijfsvergunning aanvraagt. Pilot essentieel startup personeel Startende innovatieve bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en de kenniseconomie in het bijzonder. Deze bedrijven hebben om te kunnen groeien vaak al snel werknemers met specifieke hoogwaardige expertise, ervaring en vaardigheden nodig. De verblijfsvergunningen voor kennismigrant of startup sluiten niet goed aan bij de manier waarop startups in deze groeifase personeel aan zich binden. Met de pilot essentieel startup personeel wil Nederland de kenniseconomie stimuleren door deze startende bedrijven een betere...
Lees verder

Mag werkgever ziekmelding weigeren? 

De werknemer dient zichzelf ziek te melden met inachtneming van de binnen de onderneming geldende regels en/of voorschriften.  De werknemer hoeft de ziekmelding niet te bewijzen of te doen ondersteunen met een medische verklaring van een huisarts of een specialist. De werkgever mag deze ziekmelding niet weigeren of zelfstandig de conclusie trekken dat er geen sprake is van ziekte.  In een recente zaak in Kort geding besliste de kantonrechter te Noord-Holland als volgt:  “[eiser] heeft zich op 15 februari 2021 ziekgemeld in verband met schouderklachten. [Gedaagde] heeft kennelijk geweigerd om de ziekmelding van [eiser] te accepteren. Echter, het is niet aan [gedaagde] als werkgever om te beoordelen of om vast te stellen of [eiser] al...
Lees verder