Nieuws

Nieuw beleid belastingdienst ‘Regeling vervroegde uittreding’ (RVU)

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:958) heeft de belastingdienst bij besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, nieuw beleid gepubliceerd met betrekking tot de interpretatie van het begrip RVU. Waar gaat het bij een RVU om? Het beleid van het kabinet is gericht op bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen. Dit vindt onder meer plaats door het opleggen van de pseudo-eindheffing van 52% van artikel 32ba Wet Loonbelasting. Deze eindheffing wordt opgelegd in het geval een regeling of delen van een regeling tot doel hebben oudere werknemers vervroegd te laten stoppen met werken. De pseudo-eindheffing komt dus pas in beeld als de...
Lees verder

Tijdelijke overbruggingsregeling kleine werkgevers per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de criteria voor het doen van een beroep op de overbruggingsregeling verruimd. Om voor deze regeling in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden: 1.     U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen. 2.     U bent een kleine werkgever: u heeft (samen met eventuele andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend. 3.     Het gemiddelde nettoresultaat over de 3 boekjaren vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan...
Lees verder

Handboek Loonheffing 2018: beoordeling gezagsverhouding

In een bijlage in het Handboek Loonheffingen 2018 heeft de belastingdienst een aantal relevante onderwerpen (elementen) uitgewerkt, die als handvat kunnen dienen voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een gezagsverhouding. Het gaat dan om de volgende onderwerpen (niet limitatief): 1.    Leiding en toezicht 2.    Vergelijkbaarheid personeel 3.    Werktijden, locatie, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen 4.    Manier waarop de werkende naar buiten treedt 5.    Overige relevante aspecten Deze onderwerpen worden elk afzonderlijk in aparte paragrafen uitgewerkt. https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/bijlagen-beoordeling_gezagsverhouding.html  

Wijzigingen in arbeidsrechtelijke wetgeving per 1 januari 2019

Transitievergoeding Met ingang van 1 januari 2019 is het maximaal verschuldigde bedrag aan transitievergoeding verhoogd van € 71.000,– naar € 81.000,– bruto. Topinkomens Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 1 januari 2019  het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector verhoogd van € 189.000,- naar € 194.000,– bruto. Ingangsleeftijd AOW Met ingang van 1 januari 2019 is de ingangsleeftijd AOW 66 jaar en 4 maanden. Uitbreiding geboorteverlof Met ingang van 1 januari 2019 krijgt de partner bij de geboorte van een kind vijf dagen geboorteverlof. Uitbreiding bevoegdheid OR over beloning bestuurders Directies van grote ondernemingen (honderd of meer werknemers) zijn met ingang van 1...
Lees verder

Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers makkelijker en goedkoper

Kleine werkgevers hebben moeite om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er maatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties hebben hier afspraken over gemaakt. Op 20 december 2018 hebben zij een convenant getekend met het Verbond van Verzekeraars.  Bron: Nieuwsbericht SoZaWe | 20-12-2018 | https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/20/loondoorbetalingsverplichting-zieke-werknemers-voor-kleine-ondernemers-makkelijker-en-goedkoper  

Eindejaarsbericht

                                                                                          Beweeglijk arbeidsrecht Het jaar 2018 kan vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief als ‘een beweeglijk’ jaar worden gekwalificeerd. Synoniemen van beweeglijk zijn: actief, dynamisch, onstuimig en roerig. De economie draait op volle toeren. De arbeidsmarkt is redelijk gespannen. De werkloosheid is laag. Bedrijven zijn druk op zoek naar personeel. Volgens het CBS is het aantal mensen (15 tot 75 jaar) met betaald werk in de afgelopen drie...
Lees verder