Nieuws

Nogmaals: stop met functioneringsgesprekken en weg met HR

In het huidige economische tijdperk is de factor menselijk kapitaal nog steeds belangrijk. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn echter van invloed op de vraag of daardoor ook de relatie tussen werkgever en werknemer aan het veranderen is.  Met andere woorden is er niet steeds meer sprake van een gelijkheid in plaats van een ongelijkheid, nu de werknemer door scholing en opleiding steeds beter voor zichzelf kan opkomen? De wereld verandert in snel tempo. Naast de traditionele arbeidsovereenkomst is er een variatie aan verschillende arbeidsverhoudingen ontstaan. Het aantal zzp-ers is explosief gegroeid. Platformwerk – het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van goederen of diensten – is een actueel thema. In de...
Lees verder

Twee jaar ziek vlak voor het bereiken AOW-leeftijd: recht op volledige transitievergoeding?

Ja zegt de Hoge Raad! Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid, hebben recht op de volledige transitievergoeding. Dit geldt ook indien de werknemer ten tijde van het ontslag bijna de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. De feiten Werknemer is sinds augustus 1978 als docent in dienst van een school. Juni 2014 wordt de docent volledig arbeidsongeschikt verklaard. In 2016 wordt door het UWV toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst wegens twee jaar arbeidsongeschiktheid op te zeggen. Op 30 april 2018 bereikt docent de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij de kantonrechter maakt de docent aanspraak op de (volledige) transitievergoeding. De kantonrechter oordeelt dat de toekenning van de volledige transitievergoeding in...
Lees verder

Nieuw: UWV Beleidsregels uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2018

De regels voor het laten werken van vreemdelingen staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De Wav verbiedt werkgevers en particulieren om vreemdelingen, die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning voor zich te laten werken. Als u iemand van buiten de EER in dienst wilt nemen, is vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten werkvergunningen, de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De voorwaarden waaraan UWV toetst of de vreemdeling in Nederland mag werken zijn voor TWV en GVVA hetzelfde. De duur van het werk bepaalt of u een TWV of GVVA moet aanvragen. Een gecombineerde vergunning wordt bij...
Lees verder

Evaluatie van de huidige ontslagpraktijk: ontslag is aanmerkelijk moeilijker!

Op 12 oktober jl. – op een door de Erasmus School of Law georganiseerd symposium ‘Labour Law, ahoy!’ – is een voorpublicatie verschenen van een evaluatieonderzoek naar de ontbindingspraktijk WWZ 2015 – 2018. Deze voorpublicatie zal verschijnen in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk 2018/7 (TAP).   Het onderzoek heeft een aantal indringende gegevens opgeleverd. 1.         Onder de WWZ worden vier keer zoveel ontbindingsverzoeken afgewezen dan onder het oude ontslagrecht van voor 1 juli 2015. 2.         Disfunctioneren als ontslaggrond is de minst kansrijke ontslaggrond. In 72% van de gevallen waarin de d-grond is aangevoerd is niet of niet op die grond ontbonden. 3.         De verstoorde arbeidsverhouding (g-grond) is de meest kansrijke ontbindingsgrond...
Lees verder

Schaf functioneringsgesprekken af en doek de HR-afdeling op!

In dagblad Trouw van 11 oktober 2018 wordt een pleidooi gehouden voor het direct afschaffen van functioneringsgesprekken met als argument dat het wetenschappelijk is aangetoond dat door beoordelingssystemen de prestaties noch het welzijn van medewerkers omhoog gaan. Een aantal grote bedrijven waaronder Achmea, ING, Deloitte en de Rabobank zijn al gestopt met het voeren van functioneringsgesprekken. De leidinggevenden moeten op een andere manier met hun medewerkers over het functioneren gaan praten. De weg van de dialoog, waarin onderwerpen aan de orde moeten komen als het bespreken van de voortgang van voorgenomen plannen en het faciliteren daarvan, persoonlijke ontwikkeling op korte en langere termijn, werkdruk en de balans tussen werk en...
Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst, disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, conflictbemiddeling!

Als er sprake is van disfunctioneren, dient de mededeling daarvan dan aan de werknemer schriftelijk te geschieden? Deze vraag staat centraal in de conclusie van Advocaat-Generaal (A-G) mr. Hartlief, die op 4 oktober 2018 is gepubliceerd. De feiten Een zelfstandig ondernemer verkoopt zijn eenmanszaak en treedt op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de kopende partij. Partijen hebben daarbij de afspraak gemaakt dat werknemer gedurende drie jaar een jaarlijkse vergoeding van € 25.000,– zal betalen in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij de oorzaak van de beëindiging aan werknemer te wijten is. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair op grond van disfunctioneren (d-grond) – waarvan niets schriftelijk...
Lees verder