Nieuws

Hoe lang mag een arbeidsconflict duren, voordat ……..?

Dat een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer kan leiden tot een beëindiging van het dienstverband is begrijpelijk. Maar geldt dat ook voor een arbeidsconflict ontstaan in 2015 en dat pas  leidt tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2019? De kantonrechter Zaanstad moest zich over deze kwestie buigen. Wat was er aan de hand? Werkneemster is sedert 1 september 2013 in dienst van werkgever. Op grond van samenwerkingsprobleem tussen werkneemster en haar leidinggevenden verzoekt werkgever begin 2016 de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Grond voor het verzoek: verstoorde arbeidsverhouding. Omdat werkgever de mogelijkheden voor herplaatsing onvoldoende had onderzocht wordt het ontbindingsverzoek afgewezen met als gevolg dat partijen nog...
Lees verder

Conflictbemiddeling: heb je liever gelijk of ………?

Iedereen heeft wel eens een conflict! Waar mensen samenwerken is de kans aanwezig dat er dingen gebeuren die aanleiding kunnen zijn voor het ontstaan van een conflict.   Maar wat is nu een conflict? Een conflict is een proces dat begint wanneer iemand ervaart dat een ander iets doet of laat met negatieve gevolgen voor zijn of haar belangen, opvattingen of normen en waarden. De reactie die daarop volgt kan voor die ander aanleiding zijn daarop te moeten reageren, met als gevolg dat er tegenstellingen ontstaan die spanningen en stress kunnen opleveren. Die spanning of stress hoeft niet direct tot een conflict te leiden. Maar helaas is het zo dat...
Lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

26 februari jl. is de Regeling compensatie transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige ongeschiktheid in de Staatscourant gepubliceerd. De aanvraag voor compensatie ziet op de transitievergoeding die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020, maar ook op de transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn verstrekt. Beoordeling recht op compensatie door het UWV In de toelichting op deze regeling staat nauwkeurig omschreven welke gegevens de werkgever aan het UWV dient te verstrekken, om het UWV in de gelegenheid te stellen te kunnen vaststellen: dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst; de duur van de arbeidsovereenkomst; dat werknemer ziek uit...
Lees verder

Werkgever pas op bij het vervallen van vakantiedagen!

Hoe zit het ook alweer met het recht op vakantie? In de artikelen 7:634 tot en met 7:645 BW zijn de regels opgenomen met betrekking tot onder andere het recht op vakantie, het opnemen van vakantiedagen en de loondoorbetaling tijdens vakantie. Vakantie opnemen heeft tot doel de werknemer in staat te stellen uit te rusten (ook wel de recuperatiefunctie genoemd). Naast het in de wet genoemde minimum aantal vakantiedagen kan er ook sprake zijn van bovenwettelijke vakantiedagen (bijvoorbeeld op grond van een cao). De wettelijke vakantiedagen kennen een vervaltermijn van zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij werknemer tot aan dat tijdstip...
Lees verder

Regeling compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers in de Staatscourant

Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslaan vanaf 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een...
Lees verder

Zwangerschapsdiscriminatie: afwijzing sollicitatie na mededeling ‘ik ben zwanger’!

Betrokkene heeft gedurende een jaar als uitzendkracht gewerkt bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).  Vervolgens solliciteert zij naar de functie van Casemanager, waarbij zij in het tweede sollicitatiegesprek heeft aangegeven dat zij zwanger was. Een week later krijgt zij een telefoontje van een medewerker van het COA, waarin wordt medegedeeld dat zij niet wordt aangenomen omdat dit in verband met haar zwangerschap niet handig zou zijn. Ze zou door haar zwangerschap vier maanden uit de running zijn. Dit telefoongesprek is door betrokkene opgenomen. Er volgt een klachtenprocedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelt dat het COA een verboden onderscheid naar geslacht heeft gemaakt. Aanleiding...
Lees verder