Nieuws

Een leven lang leren!

De SER heeft op 29 maart 2017 een advies uitgebracht met als titel “Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan” en als subtitel  “een advies over postinitieel leren”. Delen uit de samenvatting van dit advies De noodzaak van voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking is gebaseerd op bewegingen op de arbeidsmarkt waarover de SER afgelopen jaren heeft gerapporteerd, zoals de effecten van digitalisering, veranderende tijdsbestedingen en hechtere samenwerking tussen onderwijs en maatschappelijke partners. De SER schetst de belemmeringen die scholingsdeelname in de weg staan; de urgentie wordt onvoldoende gevoeld, het ontbreekt aan tijd of geld, er is onduidelijkheid over de mogelijkheden of opbrengsten en er kan sprake zijn...
Lees verder

Transitievergoeding: gaat er wat veranderen?

Demissionair Minister Asscher heeft op 23 maart 2017 een wetsvoorstel ingediend waarin maatregelen worden getroffen met betrekking tot het betalen van een transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Overwogen opties In de Memorie van Toelichting bij dit wetvoorstel geeft de Minister aan dat er een aantal opties zijn onderzocht om de verplichting tot betaling van de transitievergoeding bij een beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid anders in te vullen. Een van de opties was het geheel laten vervallen van de verplichting om een transitievergoeding te betalen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Belangrijkste argument van het kabinet om dat niet te doen: strijdigheid met het beginsel van...
Lees verder

Actieplan zwangerschapsdiscriminatie

Het kabinet gaat samen met maatschappelijke organisaties zwangerschapsdiscriminatie verder terugdringen. Zo komt er extra controle en wordt er meer aandacht besteed aan een betere melding en registratie van zwangerschapsdiscriminatie. Ook krijgen aanstaande moeders en werkgevers extra voorlichting over hun rechten en plichten rond zwangerschap. Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de vrouwen in meer of mindere mate te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zo worden zwangere vrouwen soms afgewezen bij sollicitaties, wordt hun contract niet verlengd of kunnen ze geen promotie maken. Ook krijgen zwangere vrouwen soms openlijke kritiek of hebben ze problemen met hun werkgever rond het regelen en opnemen van verlof. De afgelopen...
Lees verder

Redelijke termijn bij herplaatsing

Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. Het begrip ‘redelijke termijn’ heeft betrekking op de termijn waarbinnen herplaatsing daadwerkelijk moet kunnen plaatsvinden. Het gaat niet om de periode waarin herplaatsingsinspanningen dienen plaats te vinden. Feiten Werknemer is sinds januari 1980 in dienst bij werkgever. Werknemer is voorzitter van de Ondernemingsraad. Werkgever ziet zich door haar slechte financiële situatie genoodzaakt om over te gaan tot een ingrijpende kostenreductie. Werkgever vraagt het UWV toestemming om op grond van bedrijfseconomische redenen de arbeidsovereenkomst met werknemer te mogen opzeggen. Werknemer maakt bezwaar tegen zijn voorgenomen ontslag. Hij beroept zich op opzegverboden (lidmaatschap OR en vakbondslid) en stelt zich tevens op het standpunt dat hij ten...
Lees verder

Alcohol- en drugsbeleid: een praktijkgeval

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) plaatste op 22 februari 2017 het volgende persbericht: Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in na onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens Energiebedrijf Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ingetrokken. Volgens dit beleid was Uniper van plan gegevens over de gezondheid van medewerkers te verwerken. Dit beleid was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Verwerking medische gegevens Uniper had beleid vastgesteld om alcohol- en drugstesten in te zetten om onveilige situaties te voorkomen. Uniper zou op deze manier medische gegevens van werknemers verwerken, zoals de uitkomsten van adem- en wangslijmtesten. Wie niet mee wilde...
Lees verder

Ook een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen

In artikel 7:653 lid 1 BW is bepaald dat een concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen. In 2008 heeft de Hoge Raad al bepaald dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan als het concurrentiebeding is opgenomen in bijvoorbeeld een personeelshandboek of personeelsreglement, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: –     de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, óf –     de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding. Geldt dit nu ook voor een relatiebeding? Wat zijn de feiten? Werknemer is op 1 maart 2003 als belastingadviseur in dienst getreden van een adviesbureau. In de...
Lees verder