Nieuws

Oplossing voor mensen met een klein pensioen

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders een de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te...
Lees verder

“Menselijk en rechtvaardig: is de rechtstaat er voor de burger?”

Met deze titel heeft de Stichting Hiil (Hague Institute for Innovation of Law) begin mei 2017 een rapport gepubliceerd met daarin de volgende kernachtige en interessante samenvatting: “Ons rechtssysteem is kostbaar, levert niet wat mensen nodig hebben, en is soms ronduit schadelijk. Dat ligt niet aan de spelers, maar aan het spel en strakke, verouderde spelregels. De kennis en technologie om dat te verbeteren liggen klaar. Maar de juridische sector zit vast en is te veel van juristen. Rechtvaardigheid moet de ruimte krijgen, juist nu.” De onderzoekers besteden in dit rapport ook aandacht aan de problemen die kunnen voortvloeien uit de relatie werkgever en werknemer. De onderzoekers stellen zelfs dat...
Lees verder

Kort reces

Ik begin dit bericht met een uitspraak van Goethe: ‘Wat pal voor je neus ligt, is vaak het lastigst te zien’. Daar hebben we allemaal wel eens mee te maken denk ik. Vooral in de wereld waarin wij door middel van de media en de technische hulpmiddelen als telefoon, tablet, internet etc. overstelpt worden met informatie. Ik ben al heel lang bezig op het vakgebied arbeidsrecht. Laatst zei ik tijdens een bijeenkomst met advocaten uit verschillende vakgebieden “als ik nog eens geboren word, dan word ik weer arbeidsrecht advocaat”. Waarom? Omdat ik geïnteresseerd ben in mensen en dat is waarom het in het arbeidsrecht draait. Geen saaie contracten maken vanachter...
Lees verder

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding controversieel verklaard!

In mijn nieuwsbericht van 28 maart 2017 maakte ik melding van het wetsvoorstel tot het betalen van een transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. De behandeling van dit wetsvoorstel is door het demissionair worden van het kabinet Rutte II opgeschort omdat het wetsvoorstel op 19 april 2017 controversieel is verklaard. Dit betekent dat de Tweede Kamer pas weer naar het wetsvoorstel gaat kijken als er een nieuw kabinet is. Het UWV, die deze regeling zou moeten gaan uitvoeren, krijgt voorlopig geen opdracht tot implementatie van de regeling. 1 januari 2019: de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet worden gehaald. Ik hou de ontwikkelingen met betrekking...
Lees verder

De Wet bescherming persoonsgegevens geldt vanaf 25 mei 2018 niet meer!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding. De autoriteit Persoonsgegevens heeft een ’10-stappenplan’ opgesteld gericht op het treffen van de voorbereidingen. Dit stappenplan heeft betrekking op de volgende onderwerpen: 1.   Bewustwording 2.   Rechten van betrokkenen 3.   Overzicht verwerkingen 4.   Privacy impact assessment (PIA) 5.   Privacy by design & privacy by default 6.   Functionaris voor de gegevens bescherming...
Lees verder

‘Second opinion’ in de nieuwe Arbowetgeving

Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking (zie mijn nieuwsbericht van 10 maart 2017). Eind 2016 kon via een openbare internetconsultatie worden gereageerd op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. Het verslag met de uitkomsten is op 3 april 2017 gepubliceerd. De ontvangen reacties hebben vooral betrekking op de manier waarop de second opinion vorm heeft gekregen in het ontwerpbesluit. Punten van zorg: (a) de vrije artsenkeuze voor de werknemer (b) de definiëring van het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ (c) het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV en (d) de verhouding tussen de second opinion en...
Lees verder