Nieuws

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan hebt u DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling. Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD. De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het...
Lees verder

Actueel kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. In dit geactualiseerde kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW. De Wet arbeidsmarkt in balans zoals gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2019, 219 en 266), de lagere regelgeving gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2019, 236; 2019, 233) en de Staatscourant (Stcrt. 2019, 38919), en het wijzigingsbesluit om in verband met de bijzondere omstandigheden als gevolg van covid-19...
Lees verder

Kosteloos een ontwikkeladvies bij loopbaanadviseur vanaf 1 augustus 2020 mogelijk

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek? Dat zijn vragen waar de loopbaanadviseur mee kan helpen. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Door de coronacrisis verandert de economie namelijk fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Het kabinet wil mensen helpen...
Lees verder

Situatieve arbeidsongeschiktheid is niet gelijk te stellen aan slapend dienstverband!

In deze casus deed zich het volgende voor: Werkneemster is langdurig arbeidsongeschikt. In het voorjaar van 2019 stelt de verzekeringsarts van het UWV vast dat geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat sprake is van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ en de werkgever daarom de arbeidsovereenkomst moet beëindigen onder toekenning van een vergoeding. Wat vindt de kantonrechter? De kantonrechter oordeelt dat een geval van ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ niet kan worden gelijkgesteld met een ‘slapend dienstverband’ als bedoeld in de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 in de zaak Xella (ECLI:NL:HR:2019:1734). In de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Xella is overwogen dat die verplichting van...
Lees verder

Gespreksleider Intervisie

Verplichting voor advocaten Advocaten zijn op grond van artikel 26 van de Advocatenwet vanaf 1 maart 2020 verplicht jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerde feedback heeft tot doel dat collega’s leren van elkaars ervaringen, problemen en uitdagingen uit de dagelijkse praktijk. Intervisie is een van de vormen van gestructureerde feedback. Wat is intervisie? Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep gelijkwaardige professionals die dient ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening onder begeleiding van een deskundige, waaronder een gespreksleider intervisie. Geregistreerd gespreksleider Ik ben een ‘gespreksleider intervisie’ en als zodanig aangewezen en opgenomen in...
Lees verder

Evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Minister Koolmees heeft op 2 juli jl. aan de hand van een aantal onderzoeksrapporten de evaluatie van de Wwz naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies. Flexibele arbeid De aanpassingen in flexrecht lijken niet direct effect te hebben gehad op meer doorstroom in vaste contracten. Waar dit wel gebeurde, profiteerden vooral hoger opgeleiden van een vaste aanstelling. De onderzoekers schrijven effecten van doorstroom flex naar vast grotendeels toe aan de conjunctuur. Het ontslagrecht Wat het ontslagrecht betreft, lijkt de combinatie transitievergoeding en grondenstelsel tot nog meer beëindigingen met wederzijds goedvinden te hebben geleid. Goedkoper en makkelijker is het ontslag niet geworden, wel eerlijker...
Lees verder