Nieuws

Handreiking zwangerschap en werk

De Stichting van de Arbeid heeft de Handreiking Zwangerschap en werk overhandigt aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van de plichten die zij hebben richting hun zwangere werknemers. Met deze handreiking van de Stichting van de arbeid zijn alle rechten en plichten voor zowel werkgevers als werknemers op een rij gezet. Bas van Weegberg: “Teveel vrouwen worden nog benadeeld in hun loopbaan vanwege zwangerschap. We gaan er vanuit dat deze handreiking werkgevers bewuster gaat maken, zodat discriminatie voorkomen wordt. We hopen ook dat de arbeidsinspectie gaat handhaven zodra vrouwen willens en wetens benadeeld worden vanwege hun zwangerschap.” De Handreiking Zwangerschap en Werk beslaat...
Lees verder

Het Skills paspoort: de mogelijkheid van het ‘vrij reizen’ op de arbeidsmarkt!

Beroepen veranderen of verdwijnen in hoog tempo door digitalisering, automatisering en robotisering. Het skills paspoort kan de oplossing zijn om in te spelen op deze behoefte aan overzicht. Maar de ontwikkeling en implementatie ervan vraagt om visie, brede samenwerking en regie. Zo blijkt uit een recent onderzoek van TNO in samenwerking met een drietal hogescholen en steun van Instituut Gak. De implementatie van het Skills paspoort Om op veranderingen in te spelen is het essentieel dat de beroepsbevolking tijdig en regelmatig nieuwe skills aanleert en bestaande verbetert. Een helder overzicht van hun bestaande en gewenste skills helpt werkenden, werkzoekenden en studenten bij hun loopbaanontwikkeling en werkgevers bij de werving, selectie...
Lees verder

Nadere regels met betrekking tot oproepovereenkomsten: hoge WW-premie bij urenuitbreiding.

Op 1 maart jl. is er een internetconsultatie opengesteld. De consultatie betreft wijzigingen in het Besluit Wfsv, het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten en het Besluit SUWI. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers een tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang kunnen realiseren onder de lage WW-premie. Daarnaast biedt de huidige wet- en regelgeving geen uitsluitsel geeft over de vraag wat de precieze scheidslijn is tussen een oproepovereenkomst en een niet-oproepovereenkomst. Deze knelpunten worden met de voorgenomen wijzigingen ondervangen. Om voor een lage WW-premie in aanmerking te komen moet aan de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk zijn overeengekomen. De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. De contracturen per periode...
Lees verder

Gaat het concurrentiebeding worden aangepast?

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij brief  van 25 februari 2022 aan de Tweede Kamer medegedeeld dat in het belang van het moderniseren van de arbeidsmarkt de hervorming van het concurrentiebeding aan de orde is https://lnkd.in/eAGeeE_q. In 2021 is het onderzoeksrapport van het bureau Panteia verschenen https://lnkd.in/ejpxyxvm. Een van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek is dat het gebruik van het concurrentiebeding fors is toegenomen. Het rapport noemt als redenen voor de toename dat veel werkgevers het beding graag hanteren, de drempel voor werkgevers om een concurrentiebeding aan te bieden erg laag is en dat het beding bij wijze van automatisme wordt opgenomen. Tegelijkertijd laat het Panteia-onderzoek...
Lees verder

Het studiekostenbeding in het licht van de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Sinds 2015 bestaat er op grond van artikel 7:611a BW een scholingsplicht voor werkgevers. Werkgever moet de werknemer in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn of haar functie. Deze scholingsplicht geldt ook als de functie van werknemer komt te vervallen of als de werknemer niet langer in staat is deze te vervullen. Beroepsopleidingen of opleidingen ter behoud van de beroepskwalificatie zijn hiervan uitgesloten. De werkgever betaalt in beginsel de kosten van de scholing. De scholingsplicht van het huidige artikel 7:611a BW doet niets af aan het overeenkomen van een studiekostenbeding. Voorwaarden verbonden aan een studiekostenbeding zijn: schriftelijke vastlegging van het beding; heldere afspraken;...
Lees verder

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen

Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is het gebruiken van een gedragscode. Dit kan bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Om werkgevers praktische informatie te geven over het opstellen van een gedragscode is een Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer ontwikkeld. Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen | Publicatie | Arboportaal