Nieuws

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

In december 2018 heeft het UWV de nieuwe Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen: –    Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer? –    Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn? –    Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest? De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.   Bron: https://www.uwv.nl/werkgevers/brochures/werkwijzer-poortwachter.aspx  

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen door de Tweede Kamer!

Op 5 februari jl. is met 81 stemmen voor en 69 stemmen tegen de Wab aangenomen door de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel zijn er door de Tweede Kamer een groot aantal amendementen ingediend. Een van de amendementen had betrekking op het voorstel om de proeftijd te verhogen van twee naar vijf maanden. Dit voorstel heeft het niet gehaald, waardoor de proeftijd ongewijzigd blijft. Ook is er een amendement aangenomen gericht op de versoepeling van de regeling oproepovereenkomst bij seizoensarbeid. Tevens is het onderwerp ‘slapende dienstverbanden’ tijdens de behandeling van het wetsvoorstel aan de orde gekomen. De reactie van de Minister op vragen van het kamerlid Van...
Lees verder

Arbobalans 2018: toename psychosociale arbeidsbelasting en burn-outklachten!

De tweejaarlijkse Arbobalans van TNO bevat een actueel beeld van de arbeidsomstandigheden en werk gerelateerde gezondheid van werkenden en van het arbobeleid van bedrijven in Nederland. Een van de constateringen is dat psychosociale arbeidsbelasting en burn-outklachten blijven toenemen als gevolg van het feit dat werknemers steeds meer moeten doen zonder dat zij daar zelf iets over te zeggen hebben. Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out. Bron: https://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/arbobalans-2018  

Risico van het niet specifiek benoemen van postcontractuele bedingen in de vaststellingsovereenkomst!

Wat zijn de feiten? Werknemer is met ingang van 17 mei 2017 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam. In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is sprake van de volgende postcontractuele bedingen: –        geheimhoudingsbeding; –        relatiebeding; –        boetebeding. Partijen sluiten vervolgens op 15 mei 2018 een vaststellingsovereenkomst op grond waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat er een verschil van inzicht is ontstaan tussen werkgever en werknemer. In de vaststellingsovereenkomst wordt met geen woord gerept over het bestaan van de postcontractuele bedingen. Wel is een finale kwijtingsbepaling opgenomen. Werknemer treedt in dienst van een ander bedrijf dat een zakelijke relatie is van werkgever. Wat zijn in kort geding nu...
Lees verder

Arbeidsvoorwaardennota 2019

De wereld rondom de onderneming is continue aan veranderingen onderhevig. Er is sprake van een zéér dynamische economie en een arbeidsmarkt die volop in beweging is. Krapte op de arbeidsmarkt betekent dat het erg moeilijk is om vacatures vervuld te krijgen. Er is op het gebied van het arbeidsrecht ook volop beweging als het gaat om de verschillende initiatieven van de Minister van SoZaWe op het gebied van de wetgeving: onder meer Wet arbeidsmarkt in balans, het ZZP-vraagstuk, payrolling en contracting en loondoorbetaling bij ziekte In de arbeidsvoorwaardennota 2019 van AWVN – MKB Nederland – VNO-NCW worden met het oog op het verhogen van de wendbaarheid van organisaties en werkenden...
Lees verder

Nieuw beleid belastingdienst ‘Regeling vervroegde uittreding’ (RVU)

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 2018 (ECLI:NL:HR:2018:958) heeft de belastingdienst bij besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, nieuw beleid gepubliceerd met betrekking tot de interpretatie van het begrip RVU. Waar gaat het bij een RVU om? Het beleid van het kabinet is gericht op bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen. Dit vindt onder meer plaats door het opleggen van de pseudo-eindheffing van 52% van artikel 32ba Wet Loonbelasting. Deze eindheffing wordt opgelegd in het geval een regeling of delen van een regeling tot doel hebben oudere werknemers vervroegd te laten stoppen met werken. De pseudo-eindheffing komt dus pas in beeld als de...
Lees verder