Nieuws

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding controversieel verklaard!

In mijn nieuwsbericht van 28 maart 2017 maakte ik melding van het wetsvoorstel tot het betalen van een transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. De behandeling van dit wetsvoorstel is door het demissionair worden van het kabinet Rutte II opgeschort omdat het wetsvoorstel op 19 april 2017 controversieel is verklaard. Dit betekent dat de Tweede Kamer pas weer naar het wetsvoorstel gaat kijken als er een nieuw kabinet is. Het UWV, die deze regeling zou moeten gaan uitvoeren, krijgt voorlopig geen opdracht tot implementatie van de regeling. 1 januari 2019: de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel zal dus naar alle waarschijnlijkheid niet worden gehaald. Ik hou de ontwikkelingen met betrekking...
Lees verder

De Wet bescherming persoonsgegevens geldt vanaf 25 mei 2018 niet meer!

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding. De autoriteit Persoonsgegevens heeft een ’10-stappenplan’ opgesteld gericht op het treffen van de voorbereidingen. Dit stappenplan heeft betrekking op de volgende onderwerpen: 1.   Bewustwording 2.   Rechten van betrokkenen 3.   Overzicht verwerkingen 4.   Privacy impact assessment (PIA) 5.   Privacy by design & privacy by default 6.   Functionaris voor de gegevens bescherming...
Lees verder

‘Second opinion’ in de nieuwe Arbowetgeving

Op 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking (zie mijn nieuwsbericht van 10 maart 2017). Eind 2016 kon via een openbare internetconsultatie worden gereageerd op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. Het verslag met de uitkomsten is op 3 april 2017 gepubliceerd. De ontvangen reacties hebben vooral betrekking op de manier waarop de second opinion vorm heeft gekregen in het ontwerpbesluit. Punten van zorg: (a) de vrije artsenkeuze voor de werknemer (b) de definiëring van het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ (c) het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV en (d) de verhouding tussen de second opinion en...
Lees verder

Niet nakomen van re-integratieverplichtingen bij ziekte!

Als een werkneemster ziek wordt moet de werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. Zowel op werkgever als werkneemster rust de verplichting re-integratie-inspanningen te verrichten. Wat nu als werkneemster haar re-integratieverplichtingen niet nakomt, nergens op reageert en uiteindelijk ook niet op de zitting bij de kantonrechter verschijnt? Feiten Werkneemster is in 2012 in dienst getreden. In maart 2014 valt werkneemster vanwege ziekte uit. Werkneemster heeft in het kader van haar re-integratie verschillende werkzaamheden verricht. In december 2014 wordt aan de hand van een arbeidskundige rapportage vastgesteld dat er binnen de organisatie van werkgever geen andere passende werkzaamheden meer voorhanden zijn. Vervolgens is een tweede spoor re-integratie opgestart....
Lees verder

Help mijn werknemer is verdwenen!

Hoe ga je als werkgever om met een onvindbare werknemer die ook niet reageert op verschillende pogingen om contact te krijgen? Feiten Werknemer is in 2016 in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van 11 maanden. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een tussentijds opzegbeding opgenomen. Na vijf maanden te hebben gewerkt verschijnt werknemer zonder een bericht van verhindering niet meer op het werk.  Werkgever probeert op verschillende momenten en op verschillende manieren met werknemer in contact te komen. Uiteindelijk blijkt werknemer onvindbaar. Werkgever heeft het betalen van het loon in eerste instantie opgeschort en heeft deze na het uitblijven van elke reactie van werknemer omgezet...
Lees verder

Is staken van invloed op hoogte WW-uitkering?

Op 5 april 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep beslist dat staken geen gevolgen mag hebben voor de hoogte van de WW-uitkering. Feiten Een aantal werknemers die sinds lange tijd in dienst zijn van een vangrailproducent hebben, in een poging om te voorkomen dat het productieproces naar het buitenland zou worden verplaatst, gestaakt. Tijdens de staking hebben de werknemers geen loon van werkgever ontvangen. Wel hebben zij een toelage uit de stakingskas van de vakbond CNV ontvangen. Het productieproces is alsnog verplaatst met als gevolg dat werknemers in het najaar van 2013 werkloos zijn geworden. Vervolgens hebben zij een WW-uitkering aangevraagd. Het UWV heeft het door werkgever opgegeven loon...
Lees verder